top of page
Picture2.jpg
  • Tính lưu biến tốt và kiểm soát thixotropy

  • Được sử dụng với vai trò chất chống lắng, chống chảy và chất làm dày

  • Vật liệu nano tiên tiến & khả năng tương thích sinh học tốt

  • Cải thiện độ ổn định sắc tố, chống chảy, giảm nứt trong nhiều hệ thống

  • Truyền dẫn dòng chảy

  • Dễ dàng kết hợp trong các giải pháp khác nhau

  • Thích hợp cho xử lý bề mặt kỵ nước

bottom of page