top of page
Picture1.png

CTS

Chương trình Hợp tác Quốc tế

Giải pháp Công nghệ Toàn diện

Nhằm tạo nền tảng vững chắc để đưa các thành tựu Khoa học và Công nghệ vào cuộc sống, BSB đề xuất Chương trình Hợp tác Quốc tế “Giải pháp Công nghệ Toàn diện”, gọi tắt là Chương trình CTS. Nền tảng này cho phép các nhà khoa học, nhà đầu tư, doanh nghiệp, chính phủ,… hợp tác, sáng tạo và đóng góp những sản phẩm, dịch vụ có giá trị cho lợi ích của xã hội.

bottom of page