top of page
shutterstock_1779354905.jpg

Những thách thức trong quy trình sản xuất silica thông thường là gì?

Silica thông thường có nguồn gốc từ cát và ở dạng tinh thể, được chuyển thành vô định hình thông qua các quá trình hóa học và cơ học.

 

Cát là tài nguyên được sử dụng nhiều thứ ba sau không khí và nước, và là thành phần chính để sản xuất silica.

 

Có thể thấy rằng, 50 tỷ tấn cát được khai thác mỗi năm dẫn đến hậu quả sinh thái và xã hội học rất tàn khốc - Cuộc Khủng Hoảng Cát.

 

Hơn nữa, quy trình sản xuất silica thông thường đòi hỏi nhiệt độ rất cao (1000oC - 2000oC) và tiêu tốn nhiều năng lượng, dẫn đến chi phí sản xuất cao.

bottom of page