top of page
shutterstock_1779354905.jpg

Loại sơn & chất phủ nào mà Biosil có thể được ứng dụng để làm chất làm mờ?

Sản phẩm ứng dụng chất làm mờ của Biosil có thể được sử dụng trong các hệ sơn & chất phủ khác nhau, chẳng hạn như: hệ sơn nước; hệ dung môi; màng mỏng hoặc các chế phẩm có độ rắn cao, v.v.


Bạn muốn đặt hàng mẫu sản phẩm ứng dụng Chất làm mờ của Biosil để thử nghiệm công thức sản phẩm sơn & chất phủ của mình?

 

Vui lòng điền vào Mẫu yêu cầu để nhận các mẫu Biosil miễn phí cho quá trình kiểm tra ứng dụng của bạn.

bottom of page